Leveringsvoorwaarden directposter.nl

 1. Alle opdrachten worden via de webwinkel aangeboden.
 2. Betaling geschiedt vooruit via de webwinkel.
 3. Wanneer een order niet overeenkomt met de bijbehorende betaling behoudt de leverancier het recht om de opdracht niet te leveren, het betaalde bedrag wordt in dit geval binnen 10 werkdagen geretourneerd.
 4. Opdrachten worden binnen het bestelde aantal dagen verzonden of kunnen na het bestelde aantal dagen opgehaald worden.
 5. Indien de originelen en/of kopieën niet worden afgehaald, bewaart de leverancier deze zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade, welke uit het bewaren mocht ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
 6. De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 7. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 8. De opdrachtgever draagt het risico voor de door hem aan de leverancier ter beschikking gestelde objecten.
 9. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van de door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
  Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Eventuele klachten inzake de geleverde goederen, moeten binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Printer Pro is niet aansprakelijk voor kwijtraken of beschadigen van goederen door de bezorgdienst.
 11. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever, zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100,00 bedragen.
 12. Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen, als gevolg van krimpen of trekken van de te gebruiken materialen, zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
 13. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Bij stijging der prijzen van materialen en halffabricaten, die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijziging der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 14. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zgn. gewoonterecht. Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.
 15. directposter.nl is niet aansprakelijk voor fouten op de website.
 16. Levering geschiedt conform de voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nummer 24366477.